Τα 20 πιο δημοφιλή αποθετήρια που συνδέονται αυτήν τη στιγμή με έναν λογαριασμό Liberapay είναι:

awesome από sindresorhus Αστέρια 245229

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Δωρεά

Python από TheAlgorithms Αστέρια 155682

All Algorithms implemented in Python

Δωρεά

Java από TheAlgorithms Αστέρια 50776

All Algorithms implemented in Java

Δωρεά

manim από 3b1b Αστέρια 50200

Animation engine for explanatory math videos

Δωρεά

syncthing από Syncthing Αστέρια 50161

Open Source Continuous File Synchronization

Δωρεά

clash_for_windows_pkg από fndroid Αστέρια 48400

A Windows/macOS GUI based on Clash

Δωρεά

Ventoy από Ventoy Αστέρια 46544

A new bootable USB solution.

Δωρεά

learn-regex από ziishaned Αστέρια 43789

Learn regex the easy way

Δωρεά

tldr από tldr-pages Αστέρια 43548

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Δωρεά

mastodon από Mastodon Αστέρια 40827

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Δωρεά

pure-bash-bible από 2211 Αστέρια 33135

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Δωρεά

tmux από tmux Αστέρια 28092

tmux source code

Δωρεά

JavaScript από TheAlgorithms Αστέρια 25768

Algorithms and Data Structures implemented in JavaScript for beginners, following best practices.

Δωρεά

vaultwarden από dani-garcia Αστέρια 23686

Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust, formerly known as bitwarden_rs

Δωρεά

C-Plus-Plus από TheAlgorithms Αστέρια 23665

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Δωρεά

NewPipe από TeamNewPipe Αστέρια 23065

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Δωρεά

server από Nextcloud Αστέρια 21815

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Δωρεά

kitty από kovidgoyal Αστέρια 18100

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Δωρεά

neofetch από 2211 Αστέρια 17586

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

Δωρεά

C από TheAlgorithms Αστέρια 15810

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science, physics, etc implemented in C for educational purposes.

Δωρεά


Περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας αποθετήρια Συνδέστε τα αποθετήριά σας με το προφίλ σας