Τα 21 πιο δημοφιλή αποθετήρια που συνδέονται αυτήν τη στιγμή με έναν λογαριασμό Liberapay είναι:

awesome από sindresorhus Αστέρια 176593

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Δωρεά

Python από TheAlgorithms Αστέρια 124777

All Algorithms implemented in Python

Δωρεά

Java από TheAlgorithms Αστέρια 42627

All Algorithms implemented in Java

Δωρεά

syncthing από Syncthing Αστέρια 41606

Open Source Continuous File Synchronization

Δωρεά

manim από 3b1b Αστέρια 39354

Animation engine for explanatory math videos

Δωρεά

tldr από tldr-pages Αστέρια 36144

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Δωρεά

pure-bash-bible από 2211 Αστέρια 28009

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Δωρεά

mastodon από Mastodon Αστέρια 26006

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Δωρεά

tmux από tmux Αστέρια 23161

tmux source code

Δωρεά

clash_for_windows_pkg από fndroid Αστέρια 22114

A Windows/macOS GUI based on Clash

Δωρεά

server από Nextcloud Αστέρια 17517

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Δωρεά

C-Plus-Plus από TheAlgorithms Αστέρια 16945

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Δωρεά

Javascript από TheAlgorithms Αστέρια 16003

A repository for All algorithms implemented in Javascript (for educational purposes only)

Δωρεά

NewPipe από TeamNewPipe Αστέρια 15566

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Δωρεά

neofetch από 2211 Αστέρια 13552

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

Δωρεά

httprouter από julienschmidt Αστέρια 13445

A high performance HTTP request router that scales well

Δωρεά

xbmc από teamkodi Αστέρια 13098

Kodi is an award-winning free and open source home theater/media center software and entertainment hub for digital media. With its beautiful interface and powerful skinning engine, it's available for Android, BSD, Linux, macOS, iOS and Windows.

Δωρεά

kitty από kovidgoyal Αστέρια 12836

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Δωρεά

doom-emacs από hlissner Αστέρια 12618

An Emacs framework for the stubborn martian hacker

Δωρεά

C από TheAlgorithms Αστέρια 11704

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science, physics, etc implemented in C for educational purposes.

Δωρεά


Περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας αποθετήρια Συνδέστε τα αποθετήριά σας με το προφίλ σας