Τα 20 πιο δημοφιλή αποθετήρια που συνδέονται αυτήν τη στιγμή με έναν λογαριασμό Liberapay είναι:

awesome από sindresorhus Αστέρια 271331

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Δωρεά

Python από TheAlgorithms Αστέρια 170143

All Algorithms implemented in Python

Δωρεά

clash_for_windows_pkg από fndroid Αστέρια 61732

A Windows/macOS GUI based on Clash

Δωρεά

syncthing από Syncthing Αστέρια 54538

Open Source Continuous File Synchronization

Δωρεά

manim από 3b1b Αστέρια 53914

Animation engine for explanatory math videos

Δωρεά

Java από TheAlgorithms Αστέρια 53745

All Algorithms implemented in Java

Δωρεά

Ventoy από Ventoy Αστέρια 52985

A new bootable USB solution.

Δωρεά

tldr από tldr-pages Αστέρια 45581

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Δωρεά

gpt4free από tekky Αστέρια 45371

The official gpt4free repository | various collection of powerful language models

Δωρεά

learn-regex από ziishaned Αστέρια 44549

Learn regex the easy way

Δωρεά

mastodon από Mastodon Αστέρια 44159

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Δωρεά

pure-bash-bible από 2211 Αστέρια 34785

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Δωρεά

tmux από tmux Αστέρια 30467

tmux source code

Δωρεά

JavaScript από TheAlgorithms Αστέρια 28221

Algorithms and Data Structures implemented in JavaScript for beginners, following best practices.

Δωρεά

vaultwarden από dani-garcia Αστέρια 27944

Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust, formerly known as bitwarden_rs

Δωρεά

C-Plus-Plus από TheAlgorithms Αστέρια 25959

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Δωρεά

NewPipe από TeamNewPipe Αστέρια 25349

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Δωρεά

server από Nextcloud Αστέρια 23872

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Δωρεά

kitty από kovidgoyal Αστέρια 19953

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Δωρεά

neofetch από 2211 Αστέρια 18869

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

Δωρεά


Περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας αποθετήρια Συνδέστε τα αποθετήριά σας με το προφίλ σας