Τα 20 πιο δημοφιλή αποθετήρια που συνδέονται αυτήν τη στιγμή με έναν λογαριασμό Liberapay είναι:

awesome από sindresorhus Αστέρια 227752

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Δωρεά

Python από TheAlgorithms Αστέρια 149231

All Algorithms implemented in Python

Δωρεά

Java από TheAlgorithms Αστέρια 49105

All Algorithms implemented in Java

Δωρεά

manim από 3b1b Αστέρια 48321

Animation engine for explanatory math videos

Δωρεά

syncthing από Syncthing Αστέρια 47818

Open Source Continuous File Synchronization

Δωρεά

learn-regex από ziishaned Αστέρια 43131

Learn regex the easy way

Δωρεά

Ventoy από Ventoy Αστέρια 41802

A new bootable USB solution.

Δωρεά

tldr από tldr-pages Αστέρια 41668

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Δωρεά

clash_for_windows_pkg από fndroid Αστέρια 40002

A Windows/macOS GUI based on Clash

Δωρεά

mastodon από Mastodon Αστέρια 36698

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Δωρεά

pure-bash-bible από 2211 Αστέρια 32555

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Δωρεά

tmux από tmux Αστέρια 26974

tmux source code

Δωρεά

JavaScript από TheAlgorithms Αστέρια 23801

Algorithms and Data Structures implemented in JavaScript for beginners, following best practices.

Δωρεά

C-Plus-Plus από TheAlgorithms Αστέρια 22410

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Δωρεά

NewPipe από TeamNewPipe Αστέρια 22060

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Δωρεά

server από Nextcloud Αστέρια 20724

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Δωρεά

vaultwarden από dani-garcia Αστέρια 20062

Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust, formerly known as bitwarden_rs

Δωρεά

kitty από kovidgoyal Αστέρια 16708

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Δωρεά

neofetch από 2211 Αστέρια 16669

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

Δωρεά

C από TheAlgorithms Αστέρια 15039

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science, physics, etc implemented in C for educational purposes.

Δωρεά


Περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας αποθετήρια Συνδέστε τα αποθετήριά σας με το προφίλ σας