Άβαταρ

Dylan Araps
@2211

Ο/η 2211 έχει 0 δωρητές.

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η 2211 έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

pure-bash-bible 32909 Ενημερώθηκε πριν από 1 εβδομάδα

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

neofetch 17181 Ενημερώθηκε πριν από 1 μήνα

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pywal 6981 Ενημερώθηκε πριν από 1 μήνα

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

reddit-sidebar-toggle 6 Ενημερώθηκε πριν από 9 μήνες

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

bum 129 Ενημερώθηκε πριν από 1 έτος

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

root.vim 22 Ενημερώθηκε πριν από 3 έτη

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

pxltrm 572 Ενημερώθηκε πριν από 3 έτη

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

openbox-patched 108 Ενημερώθηκε πριν από 3 έτη

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

discord-selena 11 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

Log all Discord messages for transparency

startpage 29 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

pascal_lint.nvim 3 Ενημερώθηκε πριν από 6 έτη

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 13 Ενημερώθηκε πριν από 6 έτη

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

Ιστορικό

2211 εντάχθηκε στο πριν από 5 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Δολάριο ΗΠΑ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα