Η Liberapay ξεκίνησε πριν από 8 έτη και έχει 105.467 χρήστες.

Η τελευταία ημέρα πληρωμής ήταν πριν από 5 ημέρες και μεταφέρθηκε 19.425,26 $ μεταξύ 13.242 χρηστών.
11.939 συμμετέχοντες έδωσαν χρήματα.
1.484 συμμετέχοντες έλαβαν χρήματα.
181 συμμετείχαν και ήταν ταυτόχρονα δότες και λήπτες.

Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι που κάνουν δωρεές δίνουν 1,06 $ ο καθένας σε 2 άλλους χρήστες.

Ανοιχτοί λογαριασμοί

Αριθμός ανοικτών ατομικών λογαριασμών και λογαριασμών οργανισμών στη Liberapay

εβδομάδες

Ενεργοί Χρήστες

Χρήστες που έδωσαν και/ή έλαβαν χρήματα μέσα στο Liberapay (ανά εβδομάδα)

εβδομάδες

Εβδομαδιαίες δωρεές

Το σύνολο των ενεργών δωρεών κάθε εβδομάδα, εκφρασμένο σε Δολάριο ΗΠΑ.

εβδομάδες

Χρεώσεις δωρητών

Το άθροισμα των χρεώσεων που διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε εβδομάδας, εκφρασμένο σε Δολάριο ΗΠΑ.

εβδομάδες